เกี่ยวกับเรา

นางวิภาวดี แป้นสุวรรณ์

เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2500 อายุ 62 ปี

ตำแหน่งหน้าที่ก่อนเกษียณอายุราชการ

 - อาจารย์ 3 ระดับ 8
วันเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2560 อายุราชการ 39 ปี

ประสบการณ์ด้านการสอน

1. สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาหลัก
2. สอนวืชาภาษาไทย
3. สอนวิชาคณิตศาสตร์
4. สอนดนตรีอังกะลุง

ประสบการณือื่น

1.ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนนาราชควาย อ.เมือง   จ.นครพนม ตามนโยบายหลักสูตร พ.ศ. 2521
2.ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นครูวิชาการกลุ่ม วิชาภาษาอังกฤษ  ของศูนย์ฯวิชาการกลุ่มหนองหานวิทยายน
3.ได้รับแต่งตั้งเป็นครูวิชาการประจำศูนย์ กลุ่มโรงเรียนหนองหานวิทยายน
4.ได้รับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้การอบรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
5. ได้รับคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร อบรมการสอนภาษาอังกฤษ แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา อำเภอหนองหาน   จ.อุดรธานี
6. ได้รับคำสั่งชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษจังหวัดอุดรธานี ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรจัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนเขตสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
7.ได้รับคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองหาน ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร อบรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในเขต สปอ.หนองหาน
8. ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมการสอน phonic and spelling แก่ครูจังหวัดมหาสารคาม
9. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม ภาษาอังกฤษแก่ครู และนักเรียนกลุ่มโรงเรียนห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

การพัฒนาวิชาชีพ

- ป.กศ. สูงวิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทคหกรรม
- รับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมปีที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
-  เรียนหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษ จากสถาบัน AUA อุดรธานี
-  อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ critical thinking  จากสถาบัน AUA ราชดำหริ กรุงเทพ
-  ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษออนไลน์  Mr. David Sexton from Bluefield state college USA และ Mr. Peter Bennett  England

ผลงานคครูที่ประสบผลสำเร็จ

- ครูดีเด่นสาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับกลุ่มโรงเรียนหนองหานวิทยายน  2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดีเด่น สำนักงานการประถมศึกษาระดับอำเภอหนองหาน 2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2548,2549
- เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันงานวิชาการด้านภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 (นครราชสีมา , story telling, spelling bee,  multiple skills. crosswords )
(ที่มุกดาหาร spelling bee, crosswords, multiple skills, ,)
(ที่อุบลราชธานี spelling be ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2)
(อุดรธานี spelling bee,. crosswords)
(มหาสารคาม spelling beeช่วงชั้นที่ 1
 speechช่วงชั้นที่ 1.  multiple skillsช่วงที่2)
(ชัยภูมิ  spelling bee ช่วงชั้นที่ 1,spelling be  ช่วงชั้นที่ 2)
( ภาคตะวันออกเขต 10 จ.หนองคาย  speech competition.ช่วงชั้นที่2 )
(ชนะการเข่งขันตัวแทน สนง อุดรธานีเขต 3 แข่ง speech ช่วงชั้นที่ 1,.ที่อุดรธานี)
(หนองคาย,แข่งขันการเล่นตลกช่่วงชั้นทึ่1)
(ชนะเลิศการแข่งขันละครคุณธรรมช่วงชั้นที่ 1 ระดับเขต เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.สกลนคร

รับเกียรติบัตรระดับชาติ

(ครู และนักเรียน รับเกียรติบัตรแข่งขัน spelling be.เหรียญทองแดง ช่วงชั้นที่  1 ระดับชาติ กรุงเทพ)
(ครูและนักเรียน รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน spelling bee ระดับชาติ กรุงเทพ)
รางวัลที่2 จากการประกวดสื่อ คุรุสภา ระดับชาติ รับรางวัล 7000 บาท จากนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
รางวัล Best Practice ระดับชาติ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการสอนภาษา แบบ CLE model 2  ที่จังหวัดอยุธยา
ครูดีเด่นคุรุสภา สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ชนะเลิศการจัดกิจกรรมการสอนแบบ concentrated Language encounters model 2. รับโล่ จากสโมสรโรตารี่  จ.อุดรธานี
รับเกียรติบัตร Best teacher of Thailand.
รับเข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลครูเกียรติยศ
ฯลฯ

การผลิตนวัตกรรมเพื่อใช้สอนนักเรียน

1. แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ Concentrated Language encounters model
2. ผลิตเพลงเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน
3. ออกแบบและผลิตสื่อ powerpoint เพื่อการสอนพื้นฐานการออกเสียง อ่าน และสะกดคำภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
4. เพลงประกอบการสอนเพื่อแก้ปัญหาจำควาใหมายคำไม่ได้
ฯลฯ

ความคิดเห็น