การแยกอักษร 3 หมู่ การจัดหมู่อักษรสูงที่ออกเสียงเดียวกัน การผันอักษรคู่เสียงสูงต่ำให้ครบ 5 เสียง และการผันอักษรต่ำให้ครบ 5 เสียงโดยใช้ ห และ อ นำ ครบถ้วนอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

 สอนให้เด็กสามารถแยกอักษร 3 หมู่  การจัดหมู่อักษรสูงที่ออกเสียงเดียวกัน  การผันอักษรคู่เสียงสูงต่ำให้ครบ 5 เสียง  และการผันอักษรต่ำให้ครบ 5 เสียงโดยใช้ ห และ อ นำ  ศึกษาเทคนิคการสอนภายในเวลา 2 ชั่วโมงเท่านั้น เด็กก็สามารถเขียนคำโดยใช้วรรณยุคต์ได้อย่างถูกต้อง

           


                    


  


ความคิดเห็น