โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2020

48 วัน ที่สอนเด็กอนุบาลให้อ่านออกเขียนได้ พบว่าเด็กอนุบาลมีความพร้อมในการเรียนภาษา

วิธีสะกดคำโดยการเทียบเสียงวรรณยุคต์จากอักษร 3 หมู่

การแยกอักษร 3 หมู่ การจัดหมู่อักษรสูงที่ออกเสียงเดียวกัน การผันอักษรคู่เสียงสูงต่ำให้ครบ 5 เสียง และการผันอักษรต่ำให้ครบ 5 เสียงโดยใช้ ห และ อ นำ ครบถ้วนอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

สอนภาษาไทยเด็กอนุบาล ได้ผลดี และเร็ว