แผนการสอนภาษาอังกฤษแบบ C L E รูปแบบที่ 2 ผ่านการประเมินผลงานอาจารย์ 3 ปี พ.ศ.2544


ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
แบบ Concentrated Language encounter Model 2

(รับการอบรมการจัดกิจกรรมจากท่าน ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิช ปี 2541 ที่ จ. โคราช)

ขั้นตอนที่ 1 อ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง Starter Text ที่ 1
ขั้นตอนที่ 2 สรุปเนื้อหาในรูปไดอะแกรม
ขั้นตอนที่ 3 เขียนเรื่องเลียนแบบเรื่องเดิมที่เรียนไปแล้วในขั้นตอนที่ 1 โดยไม่ดู
ขั้นตอนที่ 4  ครูแก้ไขให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่นักเรียนเขียนในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 5
               จุดประสงค์ที่ 1 เขียนเรื่องใหม่ในรปแบบลักษณะเดียวกันกับ Starter Text ในขั้นตอนที่ 1 แต่เปลี่ยนบุคคล และข้อมูลของบุคคล (นักเรียนเลือกเขียนข้อมูลครูชั้นต่าง ๆ โดยการสัมภาษณ์ซักถามข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อจำนำมาเขียน
จุดประสงค์ที่ 2  ครูแก้ไขเรื่องที่นักเรียนเขียนไว้ในขั้นตอนที่ 5 (จุดประสงค์ที่ 1)
จุดประสงค์ที่ 3 ค้นหาและศึกษาเรื่องใหม่ที่มีอรรถลักษณะภาษาต่างไปจากที่นักเรียนเรียนไปแล้วในขั้นที่ 1   เช่นภาษาลักษณะข่าว,  นิทาน  เพลง   จดหมาย   โฆษณา  การทดลอง  และอื่น ๆ (สนทนา และสังเกตความแตกต่างของการใช้ภาษาของแต่ละเรื่องเปรียบเทียบกัน แล้วเลือกเรื่องใหม่ 1 เรื่องเพื่อทำเป็น Starter Text มาสอนนักเรียน (เลือกอรรถลักษณะนิทานเรื่อง A little pig)
จุดประสงค์ที่ 4 นักเรียนเขียนเรื่องใหม่โดยเลียนแบบเรื่องจาก Starter Text ในจุดประสงค์ที่ 3 (A little pig)
จุดประสงค์ที่ 5 ครูแก้ไขเรื่องที่นักเรียนช่วยกันเขียนไหม่ให้ถูกต้อง
จุดประสงค์ที่ 6 รายงาน โดยนำเสนอเรื่องที่เขียนเลียนแบบ และแก้ไขแล้วในจุดประสงค์ที่ 5  (เล่า หรืออ่านออกเสียง) เรื่องของกลุ่มตนเองหน้าห้องเรียน
จุดประสงค์ที่ 7 เล่าเรื่อง (ปากเปล่า และแสดงประกอบ)  เรื่องจาก Starter Text ในจุดประสงค์ที่ 3 (A little pig) หรือเล่าเรื่องที่กลุ่มนักเรียนเขียนเลียนแบบในจุดประสงค์ที่ 4 ก็ได้
จุดประสงค์ที่ 8 สรุปเรื่องจาก Starter Text ในจุดประสงค์ที่ 4 (A little Pig) เป็นแบบ diagram
จุดประสงค์ที่ 8  ย่อความ
จุดประสงค์ที่ 9 เปรียบเทียบคำล้ายกัน และต่างกัน  (Phonic  Connsonant Vowels)
จุดประสงค์ที่ 10  แยกกลุ่มคำประเภทต่าง ๆ  (หน้าที่คำชนิดต่าง ๆ Grammar๗)
 ดูการจัดกิจกรรมใน VDO ประกอบ

( มีแผนการสอนตามมา)  ไฟล์แผนการสอน จำนวน  700 หน้าโหลดมาในเว้ปไม่ได้ ใครที่สนใจแอดไลน์มานะคะ 0813697408ความคิดเห็น