กิจกรรมหน้าเสาธงส่งเสริมการสะกดคำภาษาอังกฤษ

กิจกรรมหน้าเสาธงเป็นกิจกรรมที่เหมาะแก่การพัฒนาเด็กทั้งโรงเรียนได้โดยใช้เวลาสั้นๆ แต่ได้ผลมากมายในภาพรวมของเด็กทั้งโรงเรียน เพราะเป็นการฝึกภาษาแบบซ้ำย้ำทวน ช่วยเบาแรงครูผู้สอนในการสอนพื้นฐานการอ่านออกเสียงสะกดคำ  และการกล่าวทักทายกัน

อุปกรณ์ที่ครูต้องเตรียมคือ

 บัตร A B C D - Z จำนวน 4 ชุด  (บางคำจะต้องใช้พยัญชนะหรือสระเดียวกันมากกว่า 1 ตัว)

     การนำเสนอภาษาอังกฤษหน้าเสาธง  ต้องจัดลำดับก่อนหลังดังนี้

     1.ฝึกเสียงพยัญชนะคราวละ 5 ชุดตัวอักษร คือ 

      ชุดที่1 มีตัวอักษร  B,  C,  D,  F, G      

      ชุดที่2 มีตัวอักษร  H,  J,  K,  L,  M

      ชุดที่3 มีตัวอักษร  N,  P,  QU,  R,  S

      ชุดที่1 มีตัวอักษร  T,  V,  W,  X,  Y,  Z
ความคิดเห็น