เพลงประกอบเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ

      เพลงที่นำมาเสนอทุกเพลง แต่งเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาการเรียนทุกเพลง เพื่อให้การสอนด้วยเพลงมีผลต่อการพัฒนาเนื้อหากิจกรรม จึงอธิบายจุดประสงค์ของเพลงทุกเพลงว่า แต่ละเพลงมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ หรือสอดคล้องกับเนื้อหาใดบ้าง แม้ว่าหลักสูตรและตำราเรียนของนักเรียนจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือออกแบบใหม่ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ในปัจจุบันก็ตาม  แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ เนื้อหาในหนังสือเรียน ยังคงเน้นเน้นหาให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดิม สำหรับเนื้อหาคำศัพท์อาจจะเพิ่มเติมใหม่บ้างให้ผู้เรียนทันกับเหตุการณ์และเทคโนโลยี แต่โครงสร้างทางหลักภาษาก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมทุกประการ  เพลงที่แต่ทุกเพลงจึงยังคงมีประโยชน์ต่อครูและผู้เรียนไม่เปลี่ยนแปลง 

1. เพลง I am Thai 

     เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมาย I (ฉัน)  และ we (พวกเรา) ซึ่งเป็นคำสรรพนามแทนตนเองและแทนเพื่อนๆที่รวมตัวเราในกลุ่มนั้นด้วย  ขั้นตอนการสอนตามลำดับคือ อ่านออกเสียงเนื้อเพลงให้ถูกต้องตามที่ฝึก phonic มาแล้ว  ฟังจากวีดีโอและร้องพร้อมกัน  ท่าทางประกอบเมื่อพูดคำว่า I ใช้ปลายนิ้วมือหันเข้าชี้ที่หน้าอกของตนเอง  ส่วนคำว่า We  ให้แบบมือทั้งสองผาย กวาดมือไปยังเพื่อนๆ ทุกคน  สุดท้ายคัดและแปลความหมายเพลงทีละประโยค


  

2. เพลง Ordinal numbers

           เพลงนี้นำไปแก้ปัญหาเด็กจำความหมายคำบอกลำดับที่ไม่ได้ ครูต้องใช้เวลาในการสอนนานเกินที่แผนการสอนกำหนดไว้  อีกปัญหาหนึ่ง พบว่านักเรียนใช้คำบอกลำดับที่ไม่ถูกหลักภาษา คือไม่มี the นำหน้า  เมื่อเด็กร้องเพลงนี้ได้ก็จะจำการใช้ได้ตลอดไป   ประโยชน์จากการร้องเพลงนี้อีกต่อหนึ่งคือ นักเรียนได้คำศัพท์และความหมายของบุคคลในครอบครัว  อย่าลืมให้เด็กคัดและแปลความหมายหลังจากร้องเพลงจบด้วยค่ะ  

3.เพลง Articles a , an     

          พบว่านักเรียนออกเสียงคำว่า an hour ผิดตรงที่ออกเสียงพยัญชนะ h เป็นเสียง ฮ  จึงแต่งเพลงลักษณะอธิบายกฐเกณฑ์การใช้ a และ an นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระและพยัญชนะ  พร้อมทั้งออกเสียงคำว่า an hour ได้ถูกต้อง


4.เพลง 3 meals

         จุดประสงค์ของเพลงนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่นักเรียนพูดประโยคในการสนทนาเกี่ยวกับมื้ออาหาร  ชื่ออาหาร และช่วงเวลาที่คนเรารับประทานอาหารไม่ได้  พบปัญหาเมื่อนักเรียนแต่งประโยคที่สำนวนความหมายว่า  ฉันกิน...เป็นอาหาารเช้าในตอนเช้า..เด็กแต่งประโยคใช้คำว่า is my breakfast ซึ่งไม่ถูกต้อง  แทนที่จะใช้คำว่า for my breakfast.  จึงเป็นเพลงที่ช่วยให้ผู้ร้องนำประโยคไปใช้พูดสนทนาในชีวิตประจำวันได้อย่างง่าย...คำว่า when ในเนื้อเพลง ไม่ใช่คำถาม แต่เป็นคำเชื่อมที่มีความหมายว่า เมื่อ ถึงเวลาเที่ยง5. เพลง ประโยคกำลังกระทำอยู่ ใช้ประกอบการสอนหลักภาษา โครงสร้างของประโยคกำลังกระทำอยู่  


6. เพลง การขอสิ่งของ 
         ใช้ประกอบการฝึกทักษะการพูด ตามลำดับสถานการณ์  เมื่ออยากได้สิ่งใดจากใคร  สามารถร้องพร้อมท่าประกอบการขอ  การพูดเมื่อยื่นสิ่งของให้เพื่อน และการกล่าวขอบคุณ 


7.

   

ความคิดเห็น