กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง

กิจกรรมการอ่านออกเสียงและการสะกดคำภาษาอังกฤษ 1พยางค์ และ 2 พยางค์

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง ครูต้องวางแผนและเตรียมสื่อให้พร้อมเสมอเพื่อให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละเนื้อหาที่แตกต่างกัน
  
  สื่อที่ใช้ประกอบการสอนอ่านออกเสียง ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Phonic จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหา และยากง่ายเหมาะสมกับวัยอายุของผู้เรียน
  ในขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กสามารถอ่านคำหนึ่งพยางค์และเขียนสะกดตามคำบอกได้นั้น สื่อควรจะมีลักษณะดังนี้
   1.ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่เด็กสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทุกคนไม่ว่าจะนั่งอยู่หน้าห้องเรียนหรือหลังห้องเรียน
   2.ตัวอักษรควรมีสีสรรเพื่อกระตุ้นและดึงดูดความสนใจผู้เรียน
   3.เลือกคำที่มี 1 พยางค์ รวมสระพยัญชนะแล้วไม่ควรเกิน 5 ตัวอักษร  เด็กอนุบาลยังไม่ควรให้ฝึกเสียงที่ยากเกินไปเช่น พยัญชนะที่เป็นตัวควบกล้ำ 3 ตัวเช่น SPRING เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกกดดันซึ่งจะมีผลทำให้เด็กรู้สึกยุ่งยากและไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
   4. สื่อการเรียนการสอนในแต่ละเนื้อหา ต้องทำไว้หลายขนาดหรือลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อให้สะดวกในการใช้กับจำนวนนักเรียน เช่น
สื่อที่ให้นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนได้เห็นอย่างชัดเจน ควรแขวนหรือติดไว้ที่ๆ สูงกว่าระดับสายตา ไม่สูงจนแหวนหน้าปวดคอ และไม่บังกันและกัน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีจะต้องจัดให้เด็กได้เรียนหลายรูปแบบ คือเรียนร่วมกันทั้งชั้น  หลังจากนั้นก็ให้เด็กได้ฝึกเป็นกลุ่มย่อยโดยทำสื่อที่เล็ก และทุกคนในกลุ่มสามารถมองเห็ฯอย่างชัดเจน  และทำเป็นชิ้นงานเล็กๆ สำหรับเด็กใช้ใครใช้เราควรทำจากวัสดุที่ทนต่อการชำรุดเพราะเป็นสื่อที่นำไปใช้งานบ่อยขึ้น มาดูตัวอย่างสื่อการสอนอ่านออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษ ที่ทำด้วยแผ่นไวนิลขนาดใหญ่ เพื่อใช้สอนนักเรียนทุกคนในชั้นค่ะ
 การเลือกสื่อประกอบการสอนการออกเสียงพยัญชนะจะเป็นชุดรวมตัวอักษรไว้ทั้งสระและพยัญชนะในแผ่นชาร์ทเดียวกันก็ได้ เพื่อประหยัดงบประมาณไม่ต้องทำเพิ่ม แต่จะต้องทำเครื่องหมายเช่น วงกลมรอบตัวอักษรที่เป็นสระให้ผู้เรียนเห็นชัดเจน แต่เวลาใช้สื่อประกอบ จะต้องข้ามสระ  A ,E ,I , O , U
(ขอบอกอีกครั้งว่า สื่อการสอนชุดนี้ เป็นภฺูมิปัญญาที่คิด ออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นด้วยตนเองซึ่งเป็นคนไทยที่ไม่ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี  จึงเป็นความสู้ความสามารถที่ไม่แตกต่างไปจากครูไทยที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาโดยตรง อาจจะเห็นว่ามีบางสื่งบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักการออกเสียงของเจ้าของภาษา  แต่อย่างไรก็ดี สื่อเหล่านี้ก็ถูกนำไปใช้กับนักเรียน จนประสบผลสำเร็จในระดับภาคและระดับชาติมาไม่ต่ำกว่า 20 กิจกรรมการแข่งขัน)

ขอนำเสนอวีดีโดจากภูมิปัญญาครู เรื่องการออกเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษพื้นฐาน 21 ตัว
การออกเสียงพยํญชนะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 21 ตัว
B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, QU, R,  S, T, V, W, X, Y, Z   
   เด็กสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ทุกตัวอย่างนี้ถือว่าเป็นความปิติยินดีของครู เพราะเป็นผลดีต่อการฝึกอ่านและสะกดคำต่อไป จะนำเสนอตัวอย่างวีดีโอการฝึกอ่านออกเสียงสะกดคำที่มี a , e, i, o, u ซึ่งเป็นคำที่มีสระเดี่ยว ออกเสียง 1 พยางค์ เป็นเสียงสั้น
2. การอ่านออกเสียงและสะกดคำที่มี a ออกเสียง แ-ะ  (แ-็ส)

 จะเห็นว่าการฝึกให้เด็กสามารถออกเสียงพยัญชนะได้ครบทุกตัวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการฝึกอ่านสะกดคำ  จงอย่าคิดว่าเป็นเรื่องง่าย หรือได้บ้างไม่ได้บ้างก็ผ่านข้ามไป ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เด็กไม่เคยเรียนมาก่อน จึงเป็นการเริ่มต้นที่หนัก ลำบากและต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าเด็กทุกคนจะสามารถเขียน(อย่างถูกวิธี) อ่านออกเสียงได้้แม้จะไม่ถูกต้องบ้างนิดหน่อย ก็จะไม่กดดันเด็กให้หนักใจ เพราะเด็กมีโอกาศฝึกออกเสียงทุกวันก็จะถูกต้องขึ้นในที่สุด 


ความคิดเห็น