โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2020

แผนการสอนภาษาอังกฤษแบบ C L E รูปแบบที่ 2 ผ่านการประเมินผลงานอาจารย์ 3 ปี พ.ศ.2544

กิจกรรมการสอนพูดภาษาอังกฤษด้วย Messenger online.

กิจกรรมหน้าเสาธงส่งเสริมการสะกดคำภาษาอังกฤษ

เพลงประกอบเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง