สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และรายละเอียดของสื่อ

      สื่อการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการเรียนการสอน  ประโยชน์ของสื่อมีดังนี้

      1. ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น และสามารถจดจำได้ดีกว่าการท่องจำ

      2. ช่วยกระชับหรือย่นเวลาจัดการเรียนการสอนให้สั้นเข้า

      3. ทำให้บรรยาการสนุกสนาน ไม่เครียด      

      4.ช่วยให้ครูทำงานเบาลงกว่าปรกติ

         วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาสำหรับนักเรียนไทย  แม้ว่าประเทศไทยได้มีหลักสูตรบังคับให้นักเรียนไทยเรียนภาษาอังกฤษมานานมากกว่าหนึ่งร้อยปี เพราะเป็นภาษากลางที่คนทั่วโลกต้องใช้ติดต่อสื่อสารและให้ความสำคัญเป็นอันดับที่สองจากภาษาถิ่นของประเทศของตนเอง  แม้ว่าคนไทยจะได้เรียนวิชานี้มานานหลายชั่วคนแล้ว แต่คนไทยมากกว่าร้อยละ80 ก็ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับคนต่างชาติได้  
         ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถด้านการทำเครื่องมือทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เรียนว่าการสอบ O net ตลอดทุกๆปี  แต่ผลการสอบในภาพรวมของนักเรียนไทยทั่วประเทศไม่ผ่านเกณฑ์  จึงน่าเป็นห่วง
         ฉันเป็นครูที่เรียนจบปริญญาตรีสาขาคหกรรมศาสตร์  ผู้บริหารโรงเรียนมอบหน้าที่ให้สอนวิชาภาษาอังกฤษมาตั้งแต่วันแรกที่ทำหน้าที่การสอน  ยอมรับว่าการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร ให้นักเรียนมีความสามารถครบทั้งสี่ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก
         ฉันใช้เวลานานถึงแปดปีฉันจึงพบกับความสำเร็จแต่ไม่ครบทุกทักษะ  ยอมรับว่าเด็กเก่งทักษะการอ่านและการเขียนแต่เด็กฟังไม่รู้เรื่องและพูดภาษาอังกฤษไม่ได้  แน่นอนครูที่สอนพวกเขาคือฉันเองก็ไม่มีความสามารถเลย เช่นกัน 
        ฉันได้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเรียนรู้และฝึกการจัดกิจกรรมเน้นทักษะการฟังและพูดหลายครั้ง จึงเป็นเสมือนครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้ฝึกการจัดกิจกรรมกับวิทยากรเจ้าของภาษา 
และได้นำความรู้ที่ได้รับมาสอนนักเรียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  และพบว่าการสอนที่ดีและได้ผบดีดีนั้น ครูจะต้องใช้สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการสอนนั้่นเอง   โรงเรียนเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วไม่ได้รับงบประมาณสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากมายเช่นปัจจุบัน  ดังนั้นสิ่งของหรือเศษวัสดุที่ใช้แล้ว จึงมีความสำคัญต่อการนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอน  สมองของมนุษย์ เมื่อเราใช้ฝึกแบบไหน สมองก็จะพัฒนาไปแบบนั้น ทุกครั้งที่พบปัญหาการจัดกิจกรรมไม่ราบรื่นตามที่วางแผนการสอนกำหนดเอาไว้  ไม่ข้ามคืนความคิดก็ผุดขึ้นมา บอกให้รู้ว่าแต่ละปัญหาจะแก้อย่างไร จะใช้สื่อการสอนใดที่เหมาะสม   
         ตลอดชีวิตการสอน ได้ผลิตสื่อการสอนหลายประเภทเช่นประเภทเกมการศึกษา powerpoint  เพลง นิทานและอื่น ๆ สื่อทุกประเภทที่จะนำมาเสนอต่อไปนี้ เป็นสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนทุกชิ้น และสื่อทุกชิ้นได้ใช้แก้ปัญหาแล้วจนได้ผลดีในระดับดีมาก สามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้ทุกคนที่มีระดับสติปัญญาต่างระดับกัน และมีผลในการยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนให้สูงขึ้นๆ จากระดับกลุ่มเป็น ระดับอำเภอ ระดับเขต ระดับภาค จนถึงระดับประเทศซึ่งนับว่าสูงเกือบที่สุดในสากล
        ขอเสนอสื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้
        1. powerpoint เหมาะสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ แต่ไม่ได้เรียนหลักการสอนภาษามาก่อน จึงไม่มั่นใจในการออกเสียงแสดงตัวอย่างให้นักเรียนดู ฟัง และสังเกต จึงสามารถศึกษาวิธีการออกเสียงด้วยการฟังสำเนียงอังกฤษแท้ของเจ้าของภาษาที่บันทึกเอาไว้ในpowerpoint พร้อมกับการเตลื่อนที่ของตัวอักษรแต่ละตัว เพื่อช่วยให้ครู หรือผู้ปกครองได้นำไปใช้ในการสอนออกเสียงและสะกดคำ ซึ่งเป็นเนื้อหาและกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนต่อไป powerpoint ที่นำมาเป็นสื่อประกอบการสอนในแผ่นซีดีแผ่นเดียวมีทั้งหมด 41 หน้า แต่ละหน้าจัดเรียงลำดับเนื้อหาเอาไว้ตามความเหมาะสมว่าเนื้อหาใดควรจะเริ่มก่อนและหลัง จึงนำเสนอตามลำดับดังนี้
           powerpoint 1 ประกอบด้วยตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 21ตัวอักษร เริ่มต้นจาก


B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, QU, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

  
           
ความคิดเห็น